Kestävä kehitys ja sertifikaatit

Kestävä kehitys on meille erittäin tärkeää. Haluamme osaltamme edistää kestävää tulevaisuutta ja sitä, että voit asiakkaanamme huomioida kestävän kehityksen myös keittiössäsi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa niin tuotteidemme kuin prosessiemme ympäristöominaisuuksia sekä minimoida näiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset ihmisille ja maapallolle. Alla esittelemme meidän tapamme toimia.

kestävä kehitys Keittiömaailma

Kuuntelemme sidosryhmiämme

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme, kuten sijoittajien, kuluttajien, B2B-asiakkaiden, henkilöstön, kumppanien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Heidän tarpeidensa, odotustensa ja vaatimustensa jatkuva ja järjestelmällinen huomioon ottaminen auttaa meitä kehittämään laadukkaita ja hintansa arvoisia tuotteita. Näin mahdollistetaan elintapojen kestävyys nyt ja tulevaisuudessa. Sidosryhmien odotukset sekä oma strateginen arviointimme muodostavat pohjan kestävän toimintamme periaatteille.

Kestävä kehitys on tuotekehityksemme tärkein painopiste

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme liittyvät myymiimme tuotteisiin ja siihen, miten niitä käytetään. Me haluamme osaltamme vaikuttaa kestävämpään kehitykseen auttamalla asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiöissään. Siksi kestävä kehitys on tuotesuunnittelumme ja -kehityksemme keskeisin elementti.

Edistämme hankinnoillamme vastuullisuutta ihmisten ja maapallon hyväksi

Pyrimme yhteistyön kautta parantamaan suhdettamme toimittajiin, varmistamaan parhaat laatustandardit ja luomaan kestävän toimitusketjun. Suoritamme säännöllisesti auditointeja toimittajiemme parissa välttääksemme hankintaprosessiin liittyvät yhteiskunnalliset, ekologiset ja eettiset riskit ja kannustaaksemme toimittajia parantamaan kestävää kehitystä tukevaa toimintaansa.

Kestävyys vaikuttaa myös materiaalivalintoihimme

Tuotteemme on valmistettu pääasiassa puusta. Puu on laadun ja ympäristön kannalta hyvä materiaali, kunhan se on tuotettu laillisesti ja vastuullisesti hoidetuissa metsissä. Puuntoimittajamme ovat valtaosin eurooppalaisia, ja niiden kaikkien on noudatettava EU:n puutavara-asetusta sekä koko konsernia koskevia metsänhoidollisia menettelytapojamme. Materiaalivalinnoillamme varmistamme, että käyttämämme puutavara on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tuotettua.

Olemme sitoutuneet tavoittelemaan parhaita mahdollisia tuloksia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa

Tuotantoprosessissamme noudatetaan tavoitepohjaista, resursseja säästävää menetelmää, johon kuuluu järjestelmällinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyö. Tällä työllä estetään työtapaturmia, vähennetään energian ja raaka-aineiden kulutusta, rajoitetaan vaarallisten kemikaalien käyttöä sekä pienennetään päästö- ja jätemääriä. Tavoitteenamme on luoda ennakoivasti sellainen yrityskulttuuri, jossa jokainen pyrkii omalla työllään siihen, ettei tuotannossa sattuisi ainuttakaan tapaturmaa.

Olemme osa Nobia AB:tä, Euroopan johtavaa keittiöasiantuntijayritystä. Siksi pystymme vaikuttamaan koko konsernia koskeviin prosesseihin ja tekemään kestävästä kehityksestä osan liiketoimintaamme ja työskentelyämme. Lue lisää kestävän kehityksen toiminnastamme täältä.

Fi-tuotesertifikaatti-Novart
sertifikaatti
Kestävä kehitys - sertifioitua toimintaa
Kestävä kehitys - sertifioitua toimintaa
Kestävä kehitys - sertifioitua toimintaa
Petra-keittiöt

YMPÄRISTÖN PUOLESTA
Keittiömaailma on vahvasti sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Tästä kertovat Novart Oy:lle myönnetyt ja käytössä olevat sertifikaatit: FI-tuotesertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi. Kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi- ja laaduntarkastus-organisaatio Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt kaikille Novart Oy:n valmistamille tuotteille FItuotesertifikaatin. Tuotesertifikaatti on puolueeton todistus siitä, että tuote täyttää kaikki standardin mukaiset vaatimukset. ISO 14001 on puolestaan maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Ympäristöjärjestelmässä organisaatio mm. sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen, tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset, selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä sekä asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
AVAINLIPPU-MERKKI
Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.
RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS M1
M1 merkki kertoo materiaalin vähäpäästöisyydestä. Rakentamisessa sisäilman laatua varmistetaan muun muassa käyttämällä M1-luokilteltuja materiaaleja. Novart Oy halusi selvittää omien tuotteidensa päästöt. Päästöjä testattiin ns. kammiotestauksella, jossa mitataan tuotteesta haihtuvat yhdisteet ja niiden pitoisuudet: orgaaniset haihtuvat yhdisteet VOC/TVOC, ammoniakki ja formaldehydi. Lisäksi M1-luokitusta varten tehdään ns. aistinvarainen arviointi, jolla varmistetaan, ettei tuotteesta aiheudu huoneilmaan esim. pahaa hajua. M1 mittaukset* suoritti VTT Expert Services Oy, joka on rakennustietosäätiön hyväksymä testauslaboratorio, ja tekee akkreditoidusti kaikki M1-luokitukseen tarvittavat testaukset.
MELAMIINI, MIKROLAMINAATTI JA LAMINAATTI OVAT VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ VAIHTOEHTOJA
Testatuista tuotteista osa oli todella vähäpäästöisiä ja ne alittivat myös M1-luokituksen vaatimukset selvästi: melamiini-, mikrolaminaatti- ja taivelaminaattiovet sekä sisälistaovet (laminaatti/lakattu tammilista). Lisäksi kokonaisena testattu keittiökaapisto oli vähäpäästöinen ja alitti M1-vaatimukset (ovina valkoinen taivelaminaattiovi).
*Testausselosteet: Nro VTT-S-08930-13, VTT-S-01251-14/1 ja VTT-S-09003-13